Miljö- och samhällsansvar

Campushallen vill vara Östergötlands ledande tränings- och friskvårdsanläggning och med det följer också ett visst ansvar. Vi vill arbeta med frågorna inom området miljö/CSR/samhällsansvar/hållbarhet för att vi anser att det hänger ihop med vår värdegrund och vår ambition att få människor att bli inspirerade, må bättre och orka mer!  Vi förenklar och tänker att området för oss handlar om enskilda organisationers ansvar för hur de påverkar samhället ekonomiskt, miljömässigt och socialt. När det gäller hållbarhet inkluderar detta enligt Campushallen också hållbarhet i form av hälsa och välmående. Med ekonomiskt ansvarstagande menas för Campushallens del att de medel som verksamheten generar ska användas i enlighet med verksamhetens syfte och för att säkerställa verksamhetens fortlevnad samt komma medlemmarna tillgodo bl.a. i form av träningsutbud och övrig friskvård. 

                                                                                                                                                                         

Vi kommunicerar vad vi gör inom området och hur vi tänker och vår ambition är att miljöarbetet görs tillsammans med medlemmar, kunder, patienter, medarbetare, besökare och våra samarbetspartners. Våren 2016 har vi börjat arbetet och april 2018 har vi uppdaterat arbetet genom beskriva några goda exempel på vad Campushallen gör för att arbeta mot en mer hållbar miljö. 

Så här gör vi skillnad: 

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi kommunicerar och laddar vårt varumärke med ansvarstagande och vi vill med det också bidra och inspirera till att fler gör det. Exempel är att vi under 2018 inlett ett samarbete med Länsförsäkringar Östgöta kring hållbarhet, student- och cykelfrågor. Som medlem märks det tex genom riktade insatser vid två tillfällen per år kring cykelkoll, tävlingar och information för att minska cykel-stölder och olyckor och för att belysa hållbarhetsfrågorna, både för människan och omgivningen. 

Vår verksamhet ska fortsatt vara lönsam för att säkerställa fortlevnad och för att kunna fortsatt erbjuda våra medlemmar träningsglädje!

 

Miljömässigt ansvarstagande

Vi inför bättre källsortering för både medarbetare och medlemmar.

Vi arbetar mot att sänka vår el- och vattenförbrukning där så är möjligt. Exempel på åtgärder är begränsad belysning dagtid i vår lobby och att bastu står i stand-by läge tills användaren aktiviterar termperaturhöjning. 

När vi gör inköp som vi säljer vidare till medlemmar utgår vi ifrån, så långt det är rimligt, att varor ska vara ekologiskt framställda och/eller närproducerade och/eller om möjligt även Fairtrade-märkta. Främst ser du det som medlem i vårt kioskutbud vid receptionen. 

När vi gör inköp till vår verksamhet utgår vi ifrån produktens funktion och pris och väger även in aspekter såsom milijöpåverkan vid produktion samt i användning och hur det är möjligt att återvinna. 

Vi arbetar för att fortsatt säkerställa goda kommunikationsvägar till vår anläggning genom kommunala färdsätt eller cykel och på sikt verka för att det finns ladd-stolpar för elbilar i vår närhet. Vi har även sedan hösten 2017 en tjänstecykel för personalen att använda vid kortare transporter.

 

Socialt ansvarstagande

Främja initiativ inom detta område från medarbetare och medlemmar. Exempelvis är vi är med som arrangör vid välgörenhetsarrangemang som passar väl ihop med vår verksamhet, t.ex. Ride of Hope och Yoga of Hope. 

Vi finns med som resurs för katastrofhjälp där behov av stora lokaler finns. 

Trivsel och hållbarhet hos våra medarbetare och medlemmar prioriteras. 

Vi arbetar med att förebygga negativa beteenden som vår bransch kan tänkas vara upphov till. Med det menar vi att vi arbetar systematiskt med vårt dopingförebyggande arbete samt att kommunicera hur vi ser på kost, hälsa och träning. Exempelvis genomförde vi tävlingar och föreläsningar under Uppmärksamhetsveckan i oktober 2017 för medlemmar och där även Polisen medverkade. 

Vårt utbud ska innehålla aktiviteter på olika nivåer, med varierande intensitet och längd för att på så sätt möta olika behov och säkra att det finns något i utudet som passar alla. Exempelvis erbjuder vi introduktionspass vid terminsstarter och bas-pass under terminerna där inga förkunskaper krävs. 

Vi har policydokument för att fastställa vart vi står och hur vi arbetar med frågorna: 

/www.campushallen.se/kostpolicy

/www.campushallen.se/antidoping-narkotika

/www.campushallen.se/alkohol-tobak

 

Etiskt ansvarstagande

Vi är välkomnande mot alla olika grupper och personer som vill ta del av vår verksamhet. 

Vi har en policy för Lika Villkor, https://www.campushallen.se/lika-villkor

Vi skapar förutsättningar för utsatta grupper att ta del av vår verksamhet. Samarbeten som är kostnadsneutrala för Campushallen främjas och vi utgår ifrån vår verksamhetsidé och samarbeten med utgångspunkt i träning och friskvård.