POLICY

Om lika villkor

Reviderad och beslutad av styrelsen, maj 2023.

Campushallen har en demokratisk värdegrund och strävar efter att regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hennes eller hans olika förutsättningar. 

Campushallen värnar om öppenhet i föreningen vilket innebär att alla ska kunna uttrycka sina åsikter.

Med detta som bakgrund arbetar Campushallen aktivt för att hjälpa föreningens medlemmar, kunder och anställda/arvoderade att trivas i vår verksamhet. Detta sker genom:

  • Att Campushallen är fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling
  • Att Campushallen erbjuder en tränings- och arbetsmiljö som tillvaratar de resurser som medlemmar, kunder och anställda/arvoderade med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför
  • Att nya medlemmar, kunder och anställda/arvoderade tas emot så att alla känner sig välkomna oavsett tidigare tränings- eller arbetserfarenheter 
  • Att vi strävar efter en mångfald som speglar medlemmarna och kunder på olika nivåer och inom olika befattningar, samt i beslutande och rådgivande organ
  • Att det råder lika villkor vad gäller anställdas/arvoderades arbetsförhållanden, löner, delaktighet, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för hem och familj

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!