STADGAR

För Linköpings Studenters Idrottsförening, LSIF

Fastställda för första gången:

1981-05-13 

Senast fastställda (efter 2:a läsning):

2017-10-12  

"Idrottens verksamhetsidé"

Idrottens verksamhetsidé är hämtad från Riksidrottsförbundets, RF, stadgar 1 kap, 2015 och utgör en värdegrund som vi på Campushallen delar. (texten är något förkortad och även kompletterad). För fullständig text se http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/Stadgarochregler?

Idrottens verksamhetsidé 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Definitioner och konstateranden

Idrott är...


... fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Idrott består av...


... träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger...


... fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Idrottens värdegrund

GLÄDJE OCH GEMENSKAP

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla medlemmar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

ALLAS RÄTT ATT VARA MED

Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningens idrottsverksamhet.

RENT SPEL

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för idrottsutövande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Innehållsförteckning


§ 1 - ÄNDAMÅL 

§ 2 - HEMORT   
 • § 2.1 - Hemort    
 • § 2.2 - Profil / Varumärke   

§ 3 - MEDLEMSKAP  
 • § 3.1 - Medlemskap    
 • § 3.2 - Avgift för medlemskap    
 • § 3.3 - Nekande av medlemskap    
 • § 3.4 - Hedersmedlem    
 • § 3.5 - Utträde ur föreningen    
 • § 3.6 - Uteslutning ur föreningen 

§ 4 - MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

§ 5 - STYRELSEN    
 • § 5.1 - Styrelsens arbetsuppgifter    
 • § 5.2 - Styrelsens sammansättning    
 • § 5.3 - Styrelsens mandatperioder    
 • § 5.4 - Styrelsens befattningar    
 • § 5.6 - Presidieinstruktion  

§ 6 - FIRMATECKNARE

§ 7 - STYRELSEARBETET  
 • § 7.1 - Kallelse    
 • § 7.2 - Beslutsmässighet    
 • § 7.3 - Protokoll    
 • § 7.4 - Styrelseledamöternas uppdrag    
 • § 7.5 - Adjungeringar   

§ 8 - VALBEREDNING 
 • § 8.1 - Valberedningens sammansättning    
 • § 8.2 - Valberedningens mandatperiod    
 • § 8.3 - Valberedningsinstruktion

§ 9 - FÖRTROENDEUPPDRAG 

§ 10 - VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 11 - REVISION 

§ 12 - SEKTIONER 
 • § 12.1 - Bildande eller nedläggning av sektion
 • § 12.2 - Instruktion för sektion

§ 13 - ÅRSMÖTE    
 • § 13.1 - Ordinarie Årsmöte    
 • § 13.2 - Extra Årsmöte    
 • § 13.3 - Kallelse    
 • § 13.4 - Mötesdeltagares mötesrättigheter    
 • § 13.5 - Beslutsmässighet    
 • § 13.6 - Mötesledning    
 • § 13.7 - Protokoll    
 • § 13.8 - Beslut, omröstning    
 • § 13.9 - Motioner    
 • § 13.10 - Årsmötets uppgifter 

§ 14 - STADGEFRÅGOR    
 • § 14.1 - Stadgeändring    
 • § 14.2 - Övrigt   
 • § 14.3 - Stadgans tillgänglighet  

§ 15 - UPPLÖSNING   
 • § 15.1 - Upplösning av föreningen  
 • § 15.2 - Meddelande om upplösning 

RF = Riksidrottsförbundet | SF = Specialidrottsförbund

Föreningen har som ändamål:

att    verka i enlighet med idrottens verksamhetsidé (RF).
att    erbjuda ett prisvärt och brett utbud av idrotts-, hälso- och friluftsaktiviteter av hög kvalitet. 
att    utveckla verksamheten med medlemmarna i fokus.
att    i huvudsak inrikta verksamheten på motionsaktiviteter med bredd och mångfald.
att    aktivt arbeta med en förebyggande hälso- och friskvårdsverksamhet.
att    bedriva verksamheten med iakttagande av socialt ansvar för medlemmar, ledare och anställda. 
att    som främsta målgrupp ha studerande vid Linköpings universitet, därefter anställda inom universitetet samt allmänheten i Linköpings kommun.
att    verksamheten bedrivs med långsiktig hållbarhet i fokus. 

§ 2.1 - Hemort
Föreningen har sin hemort i Linköping.

§ 2.2 - Profil / Varumärke
Linköpings Studenters Idrottsförening, LSIF, driver verksamheten under profilen (varumärket) Campushallen.

§ 3.1 - Medlemskap
Medlemskap i LSIF är personligt.

§ 3.2 - Avgift för medlemskap
Avgift för medlemskap fastställs av årsmötet.

§ 3.3 - Nekande av medlemskap
Person kan nekas medlemskap om det kan beläggas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut fattas av styrelsen.

I beslut om nekande av medlemskap ska skälen redovisas, och den nekade upplysas om möjligheten till omprövning. Begäran om omprövning ska skriftligen lämnas in till styrelsen. Beslutas av styrelsen.

§ 3.4 - Hedersmedlem
Genom beslut av ett enhälligt ordinarie årsmöte kan person utses till hedersmedlem. Se §4.

§ 3.5 - Utträde ur föreningen
Medlem som själv vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till LSIF.

§ 3.6 - Uteslutning ur föreningen
Medlem får uteslutas ur föreningen om, medlemmen har försummat att betala medlemsavgift eller annan avgift i föreningen efter minst en (1) skriftlig påminnelse, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller på annat sätt orsakat skada.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Uteslutning får inte avgöras innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning ska skälen redovisas, och den uteslutne upplysas om möjligheten till omprövning. Beslut om uteslutning och information om möjlighet till omprövning ska sändas per mail med mottagningskvitto till den uteslutne inom tre (3) dagar från beslutet.

Uteslutning gäller från den dagen den uteslutna mottagit beslutet, vilket även innebär att medlemskapet upphör att gälla. 

Medlem:

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.
 • har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen. 
 • ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom föreningen.
 • ska betala den fastställda medlemsavgiften. 
 • får inte låna ut eller överlåta medlemshandling.
 • ska inför deltagande i tävling eller uppvisning i föreningens namn i första hand inhämta verksamhetsledningens och i andra hand styrelsens godkännande. Styrelsen/verksamhetsledningen
 • har rätt att neka deltagande i föreningens namn i tävling som ej sanktionerats av RF eller något av RF:s specialidrottsförbund (SF).

Hedersmedlem:

 • är helt befriad från medlemsavgifter.
 • har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar enligt ovan.

Föreningens verksamhet styrs av styrelsen. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmöte. Den ska - inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

§ 5.1 - Styrelsens arbetsuppgifter

Det åligger styrelsen särskilt:

att    tillse att för föreningen bindande regler iakttas.
att    tillse att av årsmötet fastställda beslut verkställs.
att    tillse att arbetet planeras, leds och fördelas inom föreningen.
att    ansvara för och förvalta föreningens medel.
att    förbereda årsmötet.
att    utveckla föreningens långsiktiga strategier och visioner.

§ 5.2 - Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och sex (6) ledamöter. Båda könen ska vara representerade i styrelsen.

§ 5.3 - Styrelsens mandatperioder
Ledamöter väljs på en mandatperiod om två (2) år. Hälften av ledamöterna väljs vartannat år. Ordförande väljs av årsmötet för en mandatperiod på två (2) år. 

Styrelseledamot som väljer att avgå före mandatperiodens utgång, ska meddela detta skriftligen till styrelsens och valberedningens ordförande. Ordförande informerar styrelsen. Fyllnadsval sker om styrelsen så beslutar genom extra utlyst årsmöte. 

§ 5.4 - Styrelsens befattningar
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, presidium (bestående av ordförande och två ledamöter) och andra befattningar som krävs för uppdraget. Årsmötet kan erbjuda annan organisation att utse adjungerad ledamot av styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt i styrelsen.

§ 5.5 - Styrelseinstruktion
Det åligger styrelsen att årligen, vid sitt första konstituerande styrelsemöte, fastställa styrelseinstruktion, attestinstruktion och övriga för föreningen styrande dokument där uppdatering är påkallad.

§ 5.6 - Presidieinstruktion
För det av styrelsen utsedda presidiet föreligger en särskild instruktion avseende befogenheter, uppgifter att handha och ansvarsfrågor i relation till övriga styrelsen och till föreningensstadgar. Instruktionen ska fastställas inför val av presidiet.

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt samt av de personer styrelsen utser. Styrelsen ska årligen fastställa villkoren för föreningens firmateckning.

§ 7.1 - Kallelse
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Rätt att kalla till styrelsemöte tillkommer även revisorerna.

Kallelse till styrelsesammanträde samt därtill hörande handlingar ska finnas tillgängliga senast sju (7) dagar före sammanträdet.

§ 7.2 - Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst fyra (4) ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

§ 7.3 - Protokoll
Vid sammanträde ska beslutsprotokoll föras. Protokoll ska vara färdigjusterat senast 14 dagar efter genomfört möte. Justering kan ske via mejl.

§ 7.4 - Styrelseledamöternas uppdrag
Ordföranden är föreningens officielle representant.

Ordföranden leder styrelsens möten och arbete, samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

Styrelsens uppdrag regleras i styrelseinstruktion (se §5.5).
 
§ 7.5 - Adjungeringar
Verksamhetschefen och revisorerna är ständigt adjungerade vid styrelsens sammanträden.

§ 8.1 - Valberedningens sammansättning
Valberedningen består av tre (3) ledamöter, varav en (1) är ordförande. I valberedningen bör båda könen vara representerade. Minst en (1) av ledamöterna ska vara student vid Linköpings universitet. Ledamöter i styrelsen eller anställda vid LSIF:s kansli får ej ingå i valberedningen. Ledamöter i valberedningen har rätt att adjungeras till styrelsemöten.

§ 8.2 - Valberedningens mandatperiod
Valberedningen utses av medlemmarna genom val vid årsmötet. Minst en (1) ledamot i valberedningen väljs på 2 år, övriga på minst 1 år. 

Ledamot som väljer att avgå före mandatperiodens utgång, ska meddela detta skriftligen till styrelsens ordförande. Styrelsen kan besluta om fyllnadsval när ledamot meddelat att de avgår eller vid vakans. 

§ 8.3 - Valberedningsinstruktion
Som stöd för valberedningens arbete finns en instruktion. Styrelsen fastställer årligen instruktion för valberedningen.

Styrelsen fastställer vid behov instruktioner för företrädare med, av styrelsen eller föreningen beslutade, förtroendeuppdrag. 

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni.
Styrelsens och valberedningens arbetsår omfattar tiden mellan ordinarie årsmöten.

Styrelsen har ansvar för att föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av görs tillgängliga, när helst revisorerna så begär. För revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret ska revisorerna ha tillgång till handlingarna senast en (1) månad före utsatt datum för årsmöte.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Revisorerna kan, om de så finner påkallat, kalla till extra års- eller styrelsemöte.

Verksamhet inom speciell gren handhas av grenledare eller sektion där sådan finns fastställd av styrelsen.

§ 12.1 - Bildande eller nedläggning av sektion
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion bereds av styrelsen. Beslut fattas av årsmötet. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion ska översändas till vederbörande SF.

§ 12.2 - Instruktion för sektion
Styrelsen fastställer, i särskild instruktion, organisation, arbetsformer, skyldigheter och befogenheter för sektion.

§ 13.1 - Ordinarie Årsmöte
Ordinarie årsmöte äger rum under tiden 15 september - 15 oktober.

Datum för årsmöte ska fastställas och publiceras minst 30 dagar före mötets genomförande. 

§ 13.2 - Extra Årsmöte
Extra årsmöte utlyses då styrelsen finner skäl därtill eller minst 100 medlemmar eller sektion begär det. Rätt att utlysa ett extra årsmöte tillkommer även revisorerna.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.

§ 13.3 - Kallelse
Kallelse jämte dagordning till årsmöte ska utfärdas senast tjugoen (21) dagar före mötet genom information utlagt på hemsidan. 

Styrelsen ska hålla samtliga handlingar tillgängliga för medlemmarna senast sju (7) dagar före årsmötet. Valberedningens nomineringar ska finnas tillgängliga senast sju (7) dagar före årsmötet.

§ 13.4 - Mötesdeltagares mötesrättigheter
Medlem som är lägst fyllda 16 år har rösträtt på mötet. Denna rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlemskap ska ha beviljats och betalts minst 2 månader före årsmötet för att medlem ska vara röstberättigad. 
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 13.5 - Beslutsmässighet
I behörig ordning utlyst årsmöte är beslutsmässigt.

§ 13.6 - Mötesledning
Årsmötet leds av en vid mötet vald ordförande.

§ 13.7 - Protokoll
Vid sammanträde ska beslutsprotokoll föras. Protokoll ska vara färdigjusterat senast trettio (30) dagar efter genomfört möte.

§ 13.8 - Beslut, omröstning
Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs. Med undantag för de i § 14 nämnda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet. Val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val har ordförande utslagsröst vid lika röstetal. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13.9 - Motioner
Motioner från röstberättigad medlem ska inlämnas till styrelsen senast fjorton (14) dagar före mötet. Vid förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen gäller tjugoen (21) dagar.

§ 13.10 - Årsmötets uppgifter

Årsmötet innebär:

att    välja ordförande och styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
att    välja två revisorer, varav en auktoriserad revisor, och två suppleanter för kommande verksamhetsår.
att    välja ledamöter till valberedningen för kommande verksamhetsår.
att    fastställa avgift för medlemskap som ska gälla under kommande kalenderår.
att    granska styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår.
att    fastställa årsbokslut för föregående verksamhetsår.
att     behandla revisorernas berättelse över föregående verksamhetsår.
att    föreslå disposition av bokslutsresultatet. 
att    pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
att    behandla de av styrelsen till årsmötet överförda ärendena och inkomna motioner.

§ 13.11 - Dagordning Årsmöte

Stående dagordning för årsmötet:

1.    Årsmötets öppnande
2.    Fastställande av röstlängd för mötet.
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.    Val av två protokolljusterare och rösträknare.
5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.    Fastställande av dagordning.
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse 
8.    Styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11.    Fastställande av medlemsavgifter.
12.    Fastställande av den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen och ekonomisk planen för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
13.    Val av

a.    föreningens ordförande för en tid av två år;
b.    val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c.    val av revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.
d.    Val av ledamöter i valberedningen varav minst en ledamot för en tid av två år
e.    Fyllnadsval av ledamöter

14.    Behandling av styrelsens förslag.
15.    Inkomna motioner.
16.    Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. 
17.    Föreningsmötets avslutande.

§ 14.1 - Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av rösterna vid årsmötet. Vid förslag till stadgeändring ska detta anges som särskild punkt på kallelse och i dagordning.

§ 14.2 - Övrigt
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och föreskrifter samt vederbörande SF:s stadgar, RF:s tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning av RF eller SF utfärdade föreskrifter.

§ 14.3 - Stadgans tillgänglighet
Styrelsen ansvarar för att stadgar, regler och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

§ 15.1 - Upplösning av föreningen
För att upplösa föreningen ska beslut fattas såväl på föreningens ordinarie årsmöte samt vid ett extra föreningsmöte som sker tidigast 3 månader efter det ordinarie årsmötet. 

För att upplösa föreningen krävs att minst 80 % av antalet närvarande medlemmar stödjer beslutet.

I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar användas till ett/flera bestämt/bestämda idrottsfrämjande ändamål. Tillgångar får inte fördelas till medlemmar.

§ 15.2 - Meddelande om upplösning
Beslut, jämte bestyrkta protokoll från styrelsemöten och årsmöte, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart delges vederbörande SF.

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!